Čo treba vedieť o mužoch

„Muži sú úplne iní ako my“.

Výrok, s ktorým sa stretávame často a ktorému veríme. Na jednej strane toto tvrdenie nespochybňujeme, no v praktickom živote mu neumožňujeme, aby ovplyvnilo spôsob, akým sa voči mužom správame. 

Určite si aj ty neraz adresovala mužovi otázku, no jeho odpoveď ťa nahnevala, zranila, prípadne úplne zmiatla. 

Prečo? 

Lebo zvyčajne od muža očakávame odpoveď, akú by sme mu dali my, keby sme boli na jeho mieste

Podvedome máme schopnosť (a často ju využívame) vnímať mužov, akoby to boli len väčšie a silnejšie ženy, ktoré majú reagovať presne podľa našich očakávaní.

Samozrejme, že tieto naše očakávania nie sú naplnené a vzďaľujú sa od skutočných reakcií muža na celé míle…, čo v nás vyvoláva zlosť, napätie či nespokojnosť.

Hoci si uvedomujeme, že MUŽI NIE SÚ ŽENY, toto poznanie neprenášame do našich pocitov a nášho správania k nim. Potom sa nám stáva, že sa s mužmi rozprávame, akoby to boli naše kamarátky či sestry, a prenášame na nich vlastnosti, ktoré máme my ženy.

Následne sme zmätené, že ich reakcie sú úplne iné, aké očakávame od kamarátok či sestier.

Problém spočíva v tom, že sa snažíme využiť našu ženskú logiku a prístup na pochopenie mužského správania a na komunikáciu s ním. Na základe nášho interného pohľadu na svet si vytvárame (projektujeme) očakávania, ako má muž zareagovať, správať sa, čo si má myslieť. 

Neuvedomujeme si, že to nemôže fungovať z jedného prostého dôvodu: muž rozmýšľa ináč. Netreba na tom však vidieť nič zlé. Je to fakt, ktorý vyplýva z rozdielov medzi mužmi a ženami

Prečo sa správame rozdielne

Za rozdielnym správaním mužov a žien stojí komplex vzájomne pôsobiacich faktorov, ktorými sú

 • genetika,
 • vrodené predispozície,
 • hormonálny systém,
 • sociálne prostredie, v ktorom žijeme (výchova, tradície).

Genetiku či hormóny však nechajme bokom a pozrime sa na 3 oblasti, v ktorých spoločnosť pristupuje úplne rozdielne k mužom a k ženám, čím ovplyvňuje ich správanie.

O aké rozdiely ide?

1. Rôzne vyjadrovanie emócií

Vyjadrovanie emócií je prvou dôležitou oblasťou, kde spoločnosť diktuje úplne odlišný spôsob správania pre mužov a pre ženy. Už od detstva nás rodičia, členovia rodiny, učitelia a ľudia okolo nás "usmerňujú" a prenášajú na nás normy, aké emócie sú vhodné pre dievčatá a aké pre chlapcov. Zároveň nám vštepujú názory, ktoré emócie zo škály emócií nie sú "chlapské" a ktoré, naopak, nie sú vhodné pre dievčatá.

Aké emócie sú nevhodné pre muža

Väčšinu svojho života muži skrývajú alebo ignorujú svoje emócie. Spoločnosť, rodina, výchova a okolie ovplyvňujú, ako sa „emocionálny svet“ muža vyvíja a ako ho muž prezentuje, resp. neprezentuje navonok. Spoločenské normy, pravidlá a očakávania hrajú významnú úlohu v tom, ako si muž uvedomuje a vníma svoje emócie, čo vyúsťuje často do stavu, že muži majú problém ich otvorene vyjadriť. 

V rámci spektra emócií sú pre muža takmer zakázené prejavy smútku či prirodzenej nespútanej radosti (akú prejavujú ženy). 

Väčšina mužov bola od detstva, resp. skorej mladosti vedená tak, že vyjadrovanie emócií navonok je znakom slabosti, čo podkopáva obraz „silného muža“.

Rodičia často chlapcov vychovávajú tak, aby svoje emócie neprejavovali, napr. vyjadreniami "Chlapi neplačú""Nebuď baba", "Správaj sa ako muž", "Chlap musí niečo vydržať" atď. 

Špeciálne platí, že muž nemá nikdy plakať pred ženou (hlavne pred svojou partnerkou).

Muž, ktorý vyjadruje svoje emócie (smútok, radosť) navonok, sa stáva terčom posmechu od ostatných mužov a často aj ženy takéhoto muža považujú za „nie dostatočne mužného“. 

V škále emócií muža sa, naopak, akceptuje emócia "hnevu" (agresivita), ktorá je považovaná za znak tvrdosti a mužnosti, alebo stoický pokoj bez zjavného vyjadrenia emócií navonok (chladný prístup bez emócií).

Vzhľadom na fakt, že prejavy smútku u muža nie sú spoločnosťou tolerované (hoci smútok cítia), často ho vyjadrujú práve hnevom či agresívnym správaním.

Keďže muži sa vo svojich úvahách nevenujú často svojmu emocionálnemu svetu, ich pohľad na vzťahy a komunikáciu je iný ako u žien. Ženy sa často dožadujú, aby sa im partner zveril so svojimi pocitmi alebo sa vyjadril, ako veľmi mu na nej záleží. Odpoveď, akú zvyčajne dostanú, nie je taká, akú by chceli počuť, čo spúšťa u nich pocit sklamania. 

Ak sa ocitneš v takejto situácii, treba si uvedomiť a neustále si to pripomínať, že máloktorý muž dokáže otvorene vyjadriť svoje emócie. V žiadnom prípade to však neznamená, že muži emócie nemajú. Muži sú predsa ľudské bytosti a cítia rôzne emócie, rozdiel je len v ich prejavovaní navonok.

Aké emócie sú nevhodné pre ženy

Na rozdiel od mužov sú prejavy smútku sprevádzané slzami u žien úplne bežné a spoločnosťou akceptované. Dievčatá sú už od detstva povzbudzované, aby prezentovali svoju zraniteľnosť. 

Emócia, ktorá sa pre ženu považuje za nevzhodnú, je "hnev" (agresivita). Samozrejme, aj ženy sa dokážu nahnevať a vyjadriť svoj hnev otvorene. Mnoho žien však emóciu hnevu priamo neprejaví a prepadnú smútku často sprevá-dzanému plačom (prípadne sa "zdujú" a prestanú komunikovať).  V detstve je veľmi častá situácia, že dievčatá svoj hnev prejavujú plačom.

V oboch prípadoch vidíme, že vplyv spoločenských noriem na vyjadrovanie našich emócií je veľmi nezdravý. Tým, že sme zablokovaní, aby sme určité emócie otvorene vyjadrili, vyjadrujeme ich "inou emóciou", ktorá je spoločnosťou "akceptovaná".

Ženy namiesto toho, aby otvorene prejavili svoj hnev, a tak jasne vyjadrili, že ich hranice boli dotknuté nevhodným správaním iného človeka, pociťujú smútok často sprevádzaný plačom. Muži svoj pocit smútku vyjadrujú hnevom, aby nepôsobili ako "malí chlapci". 

2. Rôzny prístup k sexu

V otázkach sexu má spoločnosť úplne iný pohľad na mužov a iný na ženy. Kým pre muža je veľa sexuálnych partneriek znakom jeho "mužnosti",  pohľad na ženu, ktorá má viac partnerov, je maximálne nelichotivý a často sa jej ujdú hanlivé (vulgárne) pomenovania (žiaľ, aj zo strany žien).

Muži sú vždy pripravení / Ženy majú byť zdržanlivé

V súvislosti so sexom panuje aj názor, že muži sú posadnutí sexom a vždy pripravení ho mať. Na mužov je takto vyvíjaný veľký tlak, aby v sexuálnej oblasti nezlyhali, lebo muž, ktorý sex odmietne, sa nespráva mužne. V skutočnosti muži majú tiež chvíle, keď sex nie je práve to, čo chcú. 

Na druhej strane sa dievčatám hovorí, že na mužov si treba dávať pozor, lebo im ide len o jedno.  Aby žena nepôsobila ako "lacná", má vraj vedieť odmietať mužské návrhy a správať sa zdržanlivo. 

Zaujímavé je, že sa nič nehovorí o tom, že žena má právo mať sex, keď ho chce, a sama sa rozhodnúť, kedy a komu povedať "áno". 

3. Rôzne vnímanie hodnoty muža a ženy

Ďalší rozdiel, ktorý spoločnosť kladie na mužov a ženy, sa týka vnímania ich hodnoty. Kým pri ženách sa kladie dôraz na ich vzhľad, pri mužoch sa ich hodnota viaže s ich postavením a peniazmi.

Muži majú byť bohatí a úspešní / Ženy majú byť krásne

Muž sa má vedieť postarať o svoju rodinu. Muž musí byť úspešný a bohatý. Aj toto sú vyjadrenia, ktoré charakterizujú, v čom sa premieta hodnota muža. Veľa mužov je toho názoru, že bez dostatočných zdrojov nemajú šancu si nájsť ani partnerku. Nečudo, že muž ako objekt úspechu vidí svoju hodnotu v peniazoch. 

Kult krásy a mladosti diktuje, že základná hodnota ženy je v jej vzhľade. Profitujú z toho módny a kozmetický priemysel, ako aj reklama. Napriek rôznym iniciatívam a skutočnosti, že v súčasnosti ženy zastávajú významné pozície a dokážu zabezpečiť rodinu,  je žena stále vnímaná ako sexuálny objekt. 

Toto sú tri dôležité oblasti nášho života, z ktorých jasne vidno vplyv spoločnosti, prostredia, v ktorom žijeme, na správanie mužov a žien. 

Uvedenie týchto príkladov v žiadnom prípade nemá slúžiť na to, aby sme hľadali ospravedlnenie pre nevhodné či zlé správanie mužov (napr. agresívne správanie). Rovnako nemá slúžiť na to, aby sme sa porovnávali a vytýkali si, ktoré pohlavie má väčšie výhody či nevýhody. 

Cieľom týchto príkladov je ukázať, ako je správanie mužov a žien ovplyvňované odližnými pravidlami diktovanými spoločnosťou. Ich uvedomenie je cestou, ako sa pochopiť navzájom. Pochopiť, že nikto z nás to nemá jednoduché, no ak sa naučíme pozerať na svet z perspektívy iného človeka (v našom prípade z perspektívy mužov), je to zaručená cesta k prehlbovaniu vzájomného spojenia a pravej intimity.

Cvičenie:

1.

Úlohou cvičenia je zistiť, ako ženy a muži rozdielne pozerajú na tú istú vec/situáciu. Zamysli sa a vybav si situácie, keď ťa partner nahneval, vystrašil, zneistil. Na papier si urob 3 stĺpce alebo si stiahni predlohu

2.
 • Do 1. stĺpca si napíš jednotlivé situácie. Napríklad: prestal mi hovoriť, že ma miluje, zriedkavo mi zavolal atď.
 • Do 2. stĺpca si napíš ženský význam, ktorý si dala tejto situácii. Ako si si ju vysvetlila, čo si si myslela?
 • Do 3. stĺpca napíš možné dôvody z pohľadu muža. Možno ti to vysvetlil neskôr, takže môžeš uviesť jeho vysvetlenie. Ak nie, pokús sa na situáciu pozrieť mužskou optikou a nájsť mužské vysvetlenie jeho správania, ktoré ťa zranilo.
3.

Keď budeš mať cvičenie hotové, prečítaj si svoju interpretáciu situácie a ako ju videl muž. Na základe uvedeného lepšie pochopíš, ako rozmýšľa muž a že ženské analyzovanie je často stratou času a dáva veciam úplne iný význam.

Rekapitulácia

 • Správanie mužov a žien je ovplyvňované normami diktovanými spoločnosťou.
 • Ženy nemajú prejavovať hnev / Muži nemajú prejavovať smútok (Nemajú prejavovať väčšinu emócií)
 • Ženy majú odmietať sexuálne návrhy mužov / Muži nemajú odmietať sex (Majú mať veľa sexu)
 • Ženy sú vnímané ako sexuálny objekt / Muži sú vnímaní ako objekt úspechu (Majú vedieť zabezpečiť seba a svoju rodinu)
>