Pravidlá používania

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom webového portálu Zenyzvenuse.sk je Ing. Dana Žňavová, P. Jilemnického č. 2, 934 01 Levice, IČO 37 422 081, DIČ 1020105966, čís. živn. reg. 402-13615.

Podmienkou využívania služieb na Zenyzvenuse.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito "Podmienkami". V prípade, ak užívateľ s "Podmienkami" nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana osobných údajov

Portál Zenyzvenuse.sk rešpektuje súkromie užívateľov a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom „osobné údaje“ označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy užívateľa na našich stránkach, sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskej komisie a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

Počas návštevy užívateľa na stránke Zenyzvenuse.sk zaznamenávame IP adresu, ktorá mu bola pridelená poskytovateľom internetu, aké podstránky si prezerá, ako dlho sa na stránke zdržal a pod.

Užívateľ môže svoje osobné údaje zadávať dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach, napr. registračné formuláre, objednávkové formuláre atď. Najčastejšie uchovávanými osobnými údajmi sú meno, adresa, email.

Na zistenie preferencií návštevníkov webovej stránky používame cookies. Viac informácii o cookies nájdete tu.

Osobné údaje údaje užívateľov neposkytujeme tretím stranám okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. Poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom sa vykoná len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Z odberu emilových správ sa môžu užívatelia kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaile.

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nájdete tu.

III. Práva a povinnosti portálu Zenyzvenuse.sk

Zenyzvenuse.sk poskytuje služby v stave, v akom sa nachádzajú, t. j. so všetkými prípadnými vadami, a neposkytuje záruku vhodnosti ich využitia na určitý účel. Informácie na tejto stránke nenahrádzajú odbornú pomoc. Ak užívateľ potrebuje poradiť s fyzickými alebo psychickými problémami, právnymi záležitosťami, je potrebné vyhľadať pomoc profesionálneho poradcu.

Portál Zenyzvenuse.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Nezodpovedá ani za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Zenyzvenuse.sk.

Zenyzvenuse.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v komentároch a aktivity užívateľov. Príspevky v komentároch, ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a portál Zenyzvenuse.sk nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi v komentároch medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok v komentároch má právo prevádzkovateľ portálu Zenyzvenue.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia. Automaticky budú vymazané príspevky, ktoré obsahujú neslušné výrazy a narúšajú súkromie osôb. Rovnako budú vymazané príspevky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli porušovať platné zákony v Slovenskej republike.

Zenyzvenuse.sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu Zenyzvenuse.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ je povinný dodržiavať tieto "Pravidlá", ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Užívatelia služieb na Zenyzvenuse.sk nemôžu v komentároch:

  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať pornografiu,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,
  • prvý komentár užívateľa na blogu nesmie obsahovať odkaz.

Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky v komentároch na Zenyzvenuse.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

V. Pravidlá používania

Obsah na Zenyzvenuse.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom (mechanickým alebo elektronickým), aj v inom než slovenskom jazyku je bez predchádzajúceho súhlasu Zenyzvenuse.sk zakázané. V prípade záujmu použiť niečo z obsahu tohto portálu na inej webovej stránke je potrebné kontaktovať portál Zenyzvenuse.sk emailom na [email protected]. V prípade zverejnenia časti obsahu tohto portálu je potrebné uviesť zdroj v tvare„zdroj: zenyzvenuse.sk“ Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Zenyzvenuse.sk.

VI. Záverečné ustanovenia

Zenyzvenuse.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Zenyzvenuse.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Zenyzvenuse.sk.  Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok.  Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, predpokladá sa, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

Tieto "Podmienky" nadobúdajú platnosť od 10. augusta 2017.

Pravidlá používania na stiahnutie v pdf

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tejto stránky ma môžete kontaktovať na [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

>